Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky vycházející z ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).

DODAVATEL:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize V-systém elektro se sídlem: Smrčkova 2485/4, 180 00  Praha 8 a adresou provozovny divize: Rubešova 626, 256 01 Benešov, okr. Benešov,

IČ: 25029673, DIČ: CZ25029673,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9601, zastoupená Janem Pešoutem, ředitelem divize a Jánem Šnircem, Senior Controllerem.

E-mail: info@v-system.cz, tel. +420 317 725 749,

www.v-system.cz

e-shop: http://eshop.v-system.cz/

1. DEFINICE POJMŮ A ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Všeobecné obchodní podmínky Dodavatele (dále jen „VOP“) jsou obecné podmínky, které platí pro nákup zboží a služeb. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Dodavatele a Odběratele.

1.2 Dodavatel je právnická osoba, která při uzavírání Kupní smlouvy a jejím plnění činí právní jednání v rámci své podnikatelské činnosti. Dodavatel Odběrateli dodává Zboží (zboží nebo služby).

1.3 Odběratel je Odběratel uzavírající Kupní smlouvu s Dodavatelem dle VOP, který je podnikatelem a při uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá Kupní smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4 Kupní smlouva se uzavírá zadáním objednávky Odběratelem a jejím potvrzením Dodavatelem. Kupní smlouva obsahuje informaci o Zboží a informace o způsobu jeho úhrady a doručení. Kupní smlouva se automaticky uzavírá v českém jazyce. V jiném případě je toto nutné dohodnout předem.

Postup uzavření Kupní smlouvy a práva a povinnosti z uzavření Kupní smlouvy vznikající Odběrateli a Dodavateli jsou rozvedeny v čl. 2.

1.5 Zboží je souhrnné označení pro standardní Zboží a jeho součásti či standardní služby nabízené ke koupi v aktuálním ceníku nebo nestandardní zboží a jeho součásti či nestandardní služby nabízené v písemných návrzích Dodavatele.

Označení standardního Zboží a popis jeho hlavních vlastností a standardních služeb je uvedeno na internetových stránkách Dodavatele, v e-shopu nebo v ceníku.

Aktuální ceník je k dispozici na internetových stránkách Dodavatele nebo v jeho sídle.

Nestandardní Zboží je Zbožím upraveným dle požadavků Odběratele či Zboží dodávané jednorázově, pokud se na takové možnosti Dodavatel a Odběratel dohodnou.

Nestandardní Zboží je dodáno Dodavatelem dle přání Odběratele s důsledky nemožnosti odstoupení od smlouvy.

1.6 Kupní cena se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem Dodavatele platným ke dni učinění objednávky Odběratelem za podmínek podle LOP. Rozhodující jsou informace v potvrzení objednávky Dodavatele.

Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny vždy včetně DPH. Dodavatel je plátcem DPH.

Uváděné ceny jsou ceny EXW, tzn. ceny bez dopravného, k vyzvednutí nebo odeslání ze sídla Dodavatele.

K ceně je připočítáváno dopravné, není-li dohodnuto jinak (např. osobní odběr), podle pravidel stanovených níže v čl. 4 těchto VOP.

1.7 Souhlas s VOP: Odesláním objednávky Odběratel potvrzuje, že se s VOP seznámil, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Postup při uzavření Kupní smlouvy: Odběratel zadá objednávku produktů či služeb Dodavateli. Objednávka Odběratele je zároveň návrhem Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu Dodavatelem, a to závazným potvrzením objednávky ze strany Dodavatele. Odběratel a Dodavatel se výslovně dohodli, že Kupní smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky v souladu s ustanoveními OZ.

Objednávka Odběratele a potvrzení objednávky ze strany Dodavatele se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi Odběratelem a Dodavatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Kupní smlouvy.

2.2 Technické kroky vedoucí k uzavření Kupní smlouvy při použití elektronických prostředků jsou součástí postupu zadávání objednávky v internetovém obchodě Dodavatele.

2.3 Dodavatel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob či nedostupnosti Zboží není možné objednané Zboží Odběrateli dodat. O případném zrušení objednávky bude Odběratel informován telefonicky nebo e‑mailem.

2.4 Uzavřením Kupní smlouvy se Dodavatel zavazuje dodat Odběrateli Zboží a Odběratel Zboží převzít a zaplatit za něj Dodavateli dohodnutou cenu řádně a včas, tedy Kupní cenu a dopravné, je-li účtováno, a to v souladu s podmínkami dohodnutými v Kupní smlouvě a v souladu s VOP.

2.5 Dodavatel se zavazuje, že plnění Kupní smlouvy ve prospěch Odběratele bude bezvadné a v souladu s platným právním řádem České republiky. Dodání Zboží bude provedeno na adresu uvedenou Odběratelem při zadání objednávky a v potvrzení Dodavatele.

2.6 Uzavřená Kupní smlouva bude uložena u Dodavatele a bude k ní v případě potřeby umožněn Odběrateli přístup.

2.7 Odběratel není oprávněn bez souhlasu Dodavatele postoupit svou pohledávku vůči Dodavateli vyplývající z Kupní smlouvy na třetí osobu.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odběratel hradí Kupní cenu a příspěvek na dopravu a balné (ve VOP příspěvek na dopravu a balné jen „dopravné“), je-li účtován, a to některým z následujících způsobů:

  • v hotovosti při převzetí Zboží v případě osobního odběru či v případě zaslání Zboží na dobírku
  • bankovním převodem na účet Dodavatele formou zálohové platby splatné před dodáním Zboží
  • bankovním převodem na účet Dodavatele se splatností po dodání Zboží, je-li předem sjednáno

4. DOPRAVNÉ A BALNÉ

4.1 U objednávek s cenou Zboží nad 10.000,- Kč bez DPH poskytuje Dodavatel dopravné zdarma.

U objednávek s cenou Zboží do 10.000,- Kč bez DPH je Odběrateli ke Kupní ceně Zboží účtováno dopravné dle ceníku Dodavatele platného v den učinění objednávky Odběratelem.

4.2 Odběratel je povinen uhradit dopravné i v případě, že zaslané Zboží od přepravní firmy nepřevezme z důvodu na své straně.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A TERMÍN DODÁNÍ

5.1 Za dodání Zboží je považován buď osobní odběr Odběratelem či odeslání Zboží Dodavatelem na dohodnutou adresu v ČR, tedy předání Zboží Dodavatelem přepravní firmě, za podmínek uvedených v Kupní smlouvě a v souladu s VOP. Je-li Odběratelem požadováno doručení do země mimo ČR, musí být toto a náklady na dodání předem dohodnuté a odsouhlasené s Dodavatelem.

5.2 Přepravní firmu určuje Dodavatel, není-li předem výslovně dohodnuto jinak.

5.3 Za místo osobního odběru je považováno místo provozovny divize V-systém elektro, není-li předem dohodnuto jinak. 

5.4 Standardní Zboží je dodáváno v pracovní dny zpravidla v termínech uvedených v platném ceníku Dodavatele u jednotlivých produktů, vždy však až po uzavření Kupní smlouvy, v případě způsobu úhrady předem bankovním převodem po obdržení účtované částky Dodavatelem.

5.5 Nestandardní Zboží je dodáváno v termínu dohodnutém mezi Dodavatelem a Odběratelem v Kupní smlouvě.

5.6 V případě, že si Odběratel objedná Zboží v množství, které nemá Dodavatel v okamžik objednávky k dispozici, sdělí Dodavatel Odběrateli lhůtu, ve které je schopen takové Zboží dodat, či sdělí, že takové množství nebude mít k dispozici.

6. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

6.1 Odběratel je povinen při převzetí zásilky provést její kontrolu s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Odběratel si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. Toto stvrzuje podpisem Dodacího listu v případě osobního odběru či způsobem stanoveným přepravní firmou (zpravidla podpisem přepravního listu). Tato kontrola se netýká obsahu zásilky.

6.2 Pokud jsou při převzetí zásilky Odběratelem zjištěny zjevné znaky poškození, Odběratel není povinen zásilku převzít, sepíše s přepravcem zápis o škodě a bez zbytečného odkladu Odběratel o této skutečnosti informuje Dodavatele.

Pokud Odběratel poškozenou zásilku od přepravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a bez zbytečného odkladu informuje Dodavatele.

6.3 V případě, že se neshoduje počet balíků na přepravním listě s počtem balíků doručovaných, Odběratel přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí bez zbytečného odkladu Dodavateli. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balíky nebude uznána.

6.4 Odběratel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky zkontrolovat její úplnost a zda je k výrobkům přiložena Technická dokumentace. V případě nedostatků je toto Odběratel povinen do 24 hodin od převzetí zásilky reklamovat u Dodavatele. Neobdrží-li Dodavatel žádnou písemnou reklamaci do uplynutí 24 hodin od převzetí zásilky Odběratelem, je zásilka Dodavatelem považována za dodanou bez závad.

6.5 Pokud Odběratel zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele. Odběratel nesmí se zásilkou nijak manipulovat, musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena, a zajistit a zaslat Dodavateli fotodokumentaci poškození a doklad o doručení zásilky přepravcem.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO

7.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením Kupní ceny a dopravného, je-li účtováno.

7.2 Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení Zboží přechází na Odběratele dodáním.

7.3 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením Kupní ceny a dopravného, je-li účtováno.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE) A REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1 Dodavatel zodpovídá Odběrateli za to, že Zboží při předání nemá vady. 

8.2 Práva Odběratele z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. OZ.

8.3 Faktura za Zboží slouží Odběrateli současně jako záruční list.

8.4 Žádost o uplatnění práva z vady (reklamaci) může Odběratel uplatnit u Dodavatele elektronickou či písemnou formou.

9. NORMY PŘI INSTALACI A UJIŠTĚNÍ DODAVATELE

9.1 Při instalaci dodávaných produktů je třeba dodržovat ustanovení všech souvisejících právních předpisů a technických norem, zejména norem v oblasti tepelné ochrany budov a související elektroinstalace. Montáž produktů a připojení k elektrické síti smí provádět pouze osoba s platným osvědčením Elektrotechnik dle §6 NV 194/2022 Sb. (dříve osoba kvalifikovaná dle vyhl. 50/1978 Sb.). 

9.2 Produkty splňují požadavky zákona 22/1997 Sb., jsou označeny značkou CE a dle směrnic Evropského společenství na ně bylo vydáno ES Prohlášení o shodě.

9.3 Dodavatel plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona 477/2001 Sb. a povinnosti zpětného odběru dle zákona č. 542/2020 Sb. a je registrován v systému EKOKOM. 

9.4 Dodavatel plní povinnosti zpětného odběru elektrozařízení ve smyslu zákona 185/2001 Sb. a je registrován v systému Elektrowin.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

10.3 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později.

10.4 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu VOP. Nové znění VOP bude k dispozici na internetových stránkách Dodavatele a v sídle Dodavatele. Změnu oznámí Odběrateli prostřednictvím e-mailové zprávy na elektronickou adresu uvedenou v LOP. Odběratel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě 30 dní ode dne zveřejnění změny VOP na internetových stránkách Dodavatele a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. VOP lze upravit Rámcovou kupní smlouvou, Kupní smlouvou nebo Listem obchodních podmínek. Tato úprava musí mít písemnou formu.

10.5 Dodavatel a Odběratel se výslovně dohodli, že při uzavírání individuálních Kupních smluv se nebude aplikovat ustanovení § 1740 odst. 3 OZ. Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ.

10.6 Dodavatel a Odběratel – jiný subjekt se výslovně dohodli, že na smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající se nebudou vztahovat ustanovení § 1799 a § 1800 OZ.

10.7 Zvláštní ujednání učiněná s Odběratelem v Rámcové či Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP, která by s nimi byla v rozporu.

 

Platnost těchto VOP: od 3.3.2024

 

 

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  V-systém elektro, Rubešova 626, 256 01  Benešov

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Číslo objednávky: 

 

Jméno a příjmení objednávajícího:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Reklamované Zboží:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                 V-systém elektro, Rubešova 626, 256 01  Benešov

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Číslo objednávky: 

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

Datum:

Podpis:


 

Zpět do obchodu